TH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Articles   Jobs   Contact Us  
Jobs { Online Application Form }
 Jobs

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง พร้อมด้วยทีมงานที่เปี่ยมศักยภาพ มากด้วยผลงาน มีประสบการณ์ที่มากกว่า 45 ปี ให้บริการงานออกแบบ ควบคุมงานระบบวิศวกรรม งานบริหารโครงการ งานที่ปรึกษาด้านพลังงาน รวมทั้งการตรวจสอบ การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจและมีความต้องการรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานเขียนแบบ (งานระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องกล/สุขาภิบาล) หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน:
•  เขียนแบบระบบ(ระบบเครื่องกล/ระบบไฟฟ้า/ระบบสุขาภิบาล) ตามที่ได้รับมอบหมาย
•  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเขียนแบบให้ได้มาตรฐานตามหลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม
•  ตรวจสอบและติดตามแก้ไขความสมบูรณ์ของแบบที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนและหลังส่งมอบแบบให้แก่ลูกค้า
 
คุณสมบัติ:
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาเขียนแบบวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
•  มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า2 ปี
•  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จสำเร็จรูปเช่นAutoCAD, Revit,Office, Microsoft Project และGraphic ต่างๆ
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน 
 
สถานที่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์ (สาทร)


2. วิศวกรประจำสนาม (ประจำโครงการต่าง) หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน:
•   ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
•   ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา
•   ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
•   ตรวจสอบและอนุมัติSHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING, MATERIAL
•   ติดตามปรับปรุงและแก้ไขผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า
 
คุณสมบัติ:
•   เพศชายอายุ23ปีขึ้นไป
•   วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล
•   มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร0-5 ปี
•   มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม(กว.)
•   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปMs Office ได้ดี
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน 
 
สถานที่ : ประจำไซต์ที่ตกลงกัน (ประเทศไทย)


3. ผู้จัดการโครงการ (ออกแบบระบบสุขาภิบาล) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน:
•   วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการออกแบบโครงการให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดที่ได้         ตกลงกับลูกค้า
•   ตรวจสอบแบบและผลการออกแบบระบบให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และความต้องการของลูกค้า
•    ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการ           ให้แก่ลูกค้า
•   เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะงานการติดตั้งของผู้รับเหมาเพื่อประเมินผลการออกแบบและติดตั้ง และนำเสนอ         การปรับปรุงเพื่อพัฒนาการออกแบบต่อไป
•   ร่วมประชุม, เสนอแนะ, ให้คำปรึกษา และเสนอแนวทางการออกแบบให้แก่เจ้าของโครงการ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา           หรือตามเหมาะสม
•   ตรวจสอบข้อกำหนด วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้ดำเนินการอนุมัติเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อตกลงของลูกค้า
•   ดำเนินการจัดประชุมโครงการในบริษัทฯ และอธิบายความต้องการของงานการรายงาน, ตรวจสอบ, และควบคุมการทำงานของ           วิศวกรและผู้ใต้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติ:
• ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล,สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโครงการ
• ดำรงตำแหน่งทางการบริหารโครงการด้านการออกแบบระบบหรือควบคุมงานระบบ วิศวกรรม อย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้งานวิศวกรรมสาขาของตำแหน่งอย่างน้อยมา 6 ปี และมีความรู้ในงานวิศวกรรมสาขาอื่นๆเบื้องต้น
• ทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์: Auto CAD,  Microsoft Office
• ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน 
 
สถานที่ : ลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร(สาทร)


4. วิศวกรโครงการ (ออกแบบระบบไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน:
•   วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการออกแบบโครงการให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดที่ได้         ตกลงกับลูกค้าออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ 
•   ออกแบบ และนำเสนอแนวทางการออกแบบและตรวจสอบการออกแบบแก่วิศวกรออกแบบ ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม             และความต้องการของลูกค้า
•   ดำเนินการจัดประชุมโครงการในบริษัทฯ และอธิบายความต้องการของงานการรายงาน, ตรวจสอบ, และควบคุมการทำงานของ           วิศวกรและผู้ใต้บังคับบัญชา จัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงแบบและแบบแก้ไข  ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีความแตกต่างจากแบบ 
 
คุณสมบัติ:
•   เพศชาย/หญิง  จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
•   มีประสบการณ์ด้านการงานออกแบบระบบอย่างน้อย 5 ปี
•   มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)
•   มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี
•   มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
•   สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน 
 
สถานที่ : ลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร(สาทร)


5. วิศวกรออกแบบ (งานระบบไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดของงาน:
•   ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
•   ร่วมมือหารือ เสนอแนะ กับผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าของโครงการ ลุกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
•   ปรับปรุง และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบไฟฟ้า
•   ร่วมจัดทำรวบรวมและประสานงานด้านการออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเสนองานแก่ลูกค้า
•   ร่วมเสนอแนะ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
•   รวบรวม ปรับปรุง และดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างมี                    ประสิทธิภาพ
 
คุณสมบัติ:
•   จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
•   มีประสบการณ์ด้านการงานออกแบบระบบอย่างน้อย 0-5 ปี
•   มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)
•   มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี
•   มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
•   สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน 
 
สถานที่ : ลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร(สาทร)


6. เจ้าหน้าที่สรรหา จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน:
•   กำกับดูแลและควบคุมแผนอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสม
•   ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร
•   บริหารฐานข้อมูลด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ถูกต้องและครบถ้วน
•   ปฐมนิเทศพนักงานใหม่รวมถึงแผนการติดตามการประเมินผลทดลองงาน
•   ร่วมบริหารและประสานงานแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
 
คุณสมบัติ:

•   ปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,จิตวิทยา,นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•   มีประสบการณ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป
•   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, มีความคิดสร้างสรรค์, มีทักษะในการเจรจา
•   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์:  Microsoft Office และGraphic เบื้องต้นต่างๆ
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน 
 
สถานที่ : ลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร(สาทร)

 
 
หมายเหตุ
ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่า รักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
/เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.30 น.(สำนักงาน)

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ด้วยตนเอง
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์
หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารสมัครงาน
และรูปถ่าย มาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

เลขที่ 1168/8 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2679-9079-84
โทรสาร. 0-2679-9085
E-mail : [email protected]

 
   
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: [email protected]
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.