TH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Articles   Jobs   Contact Us  
Jobs { Online Application Form }
 Jobs

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง พร้อมด้วยทีมงานที่เปี่ยมศักยภาพ มากด้วยผลงาน มีประสบการณ์ที่มากกว่า 45 ปี ให้บริการงานออกแบบ ควบคุมงานระบบวิศวกรรม งานบริหารโครงการ งานที่ปรึกษาด้านพลังงาน รวมทั้งการตรวจสอบ การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจและมีความต้องการรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. วิศวกรประจำสนาม (เครื่องกล,ไฟฟ้า-สัญญาจ้าง) จำนวน หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน
 
-  ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
-  ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา
-  ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
-  ตรวจสอบ และอนุมัติ SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING, MATERIAL
-  ติดตาม ปรับปรุง และแก้ไขผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า
-  อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-  ทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์
 
คุณสมบัติ
 
-  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
-  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล
-  มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1-5 ปี
-  มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)
-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี
 
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำไซต์งาน กรุงเทพมหานคร


2. วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
 
-  ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบ และตรวจสอบระบบเครื่องกลให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
-  ปรับปรุงและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบเครื่องกล
-  ร่วมหารือ เสนอแนะให้กับผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของโครงการ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
-  ร่วมจัดทำ รวบรวม ประสานงานและตรวจสอบ ด้านการออกแบบระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องและลูกค้า
-  ตรวจสอบเอกสารอนุมัติวัสดุที่ผู้รับเหมาสั่งเข้ามาตามความต้องการของโครงการ
-  ดำเนินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ (ISO)
-  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 
-  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
-  ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
-  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี
-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (สาทร)


3. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
 
-  สำรวจ วิเคราะห์ และทบทวนกระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาหรือนำโปรแกรมไปช่วยทำงานตามความต้องการของหน่วยงาน
-  วางแผนการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมหรือปรับปรุง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
-  พัฒนา ทดสอบโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรม จัดทำคู่มือการใช้งาน อบรมให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมแก่ผู้ใช้งาน (Users) รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างการใช้งาน
-  ร่วมทดสอบ/ประเมินผลโปรแกรม/Application  ที่จะนำมาใช้งานหรือโปรแกรมที่จ้างบุคคลภายนอกเขียน/พัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
-  ร่วมกำหนด specification ของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware software และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายให้เหมาะสม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
-  ปรับแต่งระบบ เช่น กำหนดพื้นที่การใช้งาน และ Monitor ระบบให้มีเสถียรภาพ  (เป็น System Admin ในส่วนการ Set up configuration ต่างๆ ของระบบ)
-  ให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ให้ระบบมีเสถียรภาพ และปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 
คุณสมบัติ
 
-  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์การทางด้านการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-  มีทักษะระบบปฏิบัติการ เช่น Java Programming, Oracle Database, PHP และ Linux เป็นต้น
-  การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์  เช่น C++ ,Builder, C# Builder, PHP เป็นต้น
-  สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB/เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (สาทร)

 
 
หมายเหตุ
ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่า รักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
/เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.30 น.(สำนักงาน)

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ด้วยตนเอง
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์
หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารสมัครงาน
และรูปถ่าย มาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

เลขที่ 1168/8 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2679-9079-84
โทรสาร. 0-2679-9085
E-mail : [email protected]

 
   
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: [email protected]
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.