TH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Articles   Jobs   Contact Us  
Jobs { Online Application Form }
 Jobs

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง พร้อมด้วยทีมงานที่เปี่ยมศักยภาพ มากด้วยผลงาน มีประสบการณ์ที่มากกว่า 45 ปี ให้บริการงานออกแบบ ควบคุมงานระบบวิศวกรรม งานบริหารโครงการ งานที่ปรึกษาด้านพลังงาน รวมทั้งการตรวจสอบ การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจและมีความต้องการรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง) 1 อัตรา

- จัดทำ และตรวจสอบความเรียบร้อยเกี่ยวกับเอกสารสัญญา เอกสารสำคัญของโครงการ และแบบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดเตรียม และจัดทำข้อเสนอการออกแบบโครงการ พร้อมรวบรวมรายละเอียดโครงการมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้จัดการโครงการ
- ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลแผนการดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบัน
- ควบคุม ติดตาม และสรุปแผนการดำเนินงาน แผนการส่งมอบงานโครงการให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้จัดการโครงการ
- รวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า และวัสดุอุปกรณ์ของโครงการต่างๆให้เรียบร้อยและถูกต้อง
- ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ
- จัดเตรียามรายละเอียด ประสานงานการประชุม จดรายงานการประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- วุฒิปวส. ขึ้นไป

เงินเดือน(บาท): ตามตกลง THB/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตามตกลง

ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (9.00 - 17.30 น.)

 2. วิศวกรประจำสนาม (เครื่องกล,ไฟฟ้า-สัญญาจ้าง) จำนวน หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

-  ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

-  ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา

-  ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

-  ตรวจสอบ และอนุมัติ SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING, MATERIAL

-  ติดตาม ปรับปรุง และแก้ไขผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า

-  อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-  ทำงาน 6วัน หยุดวันอาทิตย์

คุณสมบัติ

        -  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

        -  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล

        -  มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1-5 ปี

        -  มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)

        -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

เงินเดือน(บาท): ตามตกลง THB/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (สาทร)


 
 
หมายเหตุ
ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่า รักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
/เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.30 น.(สำนักงาน)

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ด้วยตนเอง
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์
หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารสมัครงาน
และรูปถ่าย มาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

เลขที่ 1168/8 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2679-9079-84
โทรสาร. 0-2679-9085
E-mail : hr@mitr.com

 
   
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: mitr@mitr.com
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.