Careers

CAREER OPPORTUNITY

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง พร้อมด้วยทีมงานที่เปี่ยมศักยภาพ มากด้วยผลงาน มีประสบการณ์ที่มากกว่า 55 ปี ให้บริการงานออกแบบ ควบคุมงานระบบวิศวกรรม งานบริหารโครงการ งานที่ปรึกษาด้านพลังงาน รวมทั้งการตรวจสอบ การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร

 

[ วันที่ประกาศรับสมัคร : 10 เม.ย. 67 ]

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบ คำนวณและวิเคราะห์การออกแบบระบบเครื่องกลให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ปรับปรุง และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบเครื่องกล
 • ร่วมหารือ เสนอแนะ กับผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของโครงการ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมเสนอแนะ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • รวบรวม ปรับปรุง และดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมงานระบบเครื่องกล 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์: Auto CAD, MS.Office
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
 • สถานที่ทำงาน ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 , MRT ลุมพินี (ทางออก1) ประมาณ 500 เมตร

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบ คำนวณและวิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ปรับปรุง และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ร่วมหารือ เสนอแนะ กับผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของโครงการ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมเสนอแนะ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • รวบรวม ปรับปรุง และดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) ไฟฟ้ากำลัง, หากมี ใบกว. ไฟฟ้าสื่อสารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมงานระบบไฟฟ้า 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์: Auto CAD, MS.Office
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
 • สถานที่ทำงาน ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 , MRT ลุมพินี (ทางออก1) ประมาณ 500 เมตร

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา
 • ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ตรวจสอบ และอนุมัติ SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING, MATERIAL
 • ติดตาม ปรับปรุง และแก้ไขผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 0-5 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  (กรณีมีโครงการต่างจังหวัด)

 • สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาของโครงการที่ประจำอยู่ได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโครงการ

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

สถานะการจ้าง : สัญญาจ้าง

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา
 • ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ตรวจสอบ และอนุมัติ SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING, MATERIAL
 • ติดตาม ปรับปรุง และแก้ไขผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 0-5 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  (กรณีมีโครงการต่างจังหวัด)

 • สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาของโครงการที่ประจำอยู่ได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโครงการ

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

สถานะการจ้าง : สัญญาจ้าง

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา
 • ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ตรวจสอบ และอนุมัติ SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING, MATERIAL
 • ติดตาม ปรับปรุง และแก้ไขผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 0-5 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  (กรณีมีโครงการต่างจังหวัด)

 • สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาของโครงการที่ประจำอยู่ได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโครงการ

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

สถานะการจ้าง : สัญญาจ้าง

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจวัดพลังงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการด้านพลังงาน

 • จัดทำรายงาน และวิเคราะห์มาตรการด้านพลังงาน

 • ติดตาม และประเมินผลการให้บริการโครงการด้านการจัดการพลังงานกับลูกค้า

 • ให้คำปรึกษา และความเห็นด้านเทคนิคแก่ทีมงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 •  รวบรวม วิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์การตรวจสอบ ตรวจวัด และอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 0-3 ปี ขึ้นไป

 • มีทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์: MS.Office

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้งบางคราว

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
 • สถานที่ทำงาน ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 , MRT ลุมพินี (ทางออก1) ประมาณ 500 เมตร
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้า
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบปรับอากาศ
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบสุขาภิบาล

รายละเอียดของงาน :

 • เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการเขียนแบบให้ได้มาตรฐานตามหลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม
 • ตรวจสอบ และติดตามแก้ไขความสมบูรณ์ของแบบที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนและหลังส่งมอบแบบให้แก่ลูกค้า
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น AutoCAD, Autodesk Revit ,Office , Graphic ต่างๆ เป็นต้น

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
 • สถานที่ทำงาน ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 , MRT ลุมพินี (ทางออก1) ประมาณ 500 เมตร

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และวางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน
 • ประสานงานการขอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานและตรวจวัดพลังงาน
 • ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานด้านการตรวจวัดพลังงาน
 • ให้คำปรึกษา และความเห็นด้านเทคนิคแก่ทีมงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, พลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจสอบ ตรวจวัด และอนุรักษ์พลังงาน  อย่างน้อย 3 ปี

 • มีทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์:  MS.Office

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้งบางคราว

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • บริษัทมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มีประกันชีวิต และประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / เงินรางวัลแก่พนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
 • สถานที่ทำงาน ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 , MRT ลุมพินี (ทางออก1) ประมาณ 500 เมตร

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา
 • ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • ตรวจสอบ และอนุมัติ SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING, MATERIAL
 • ติดตาม ปรับปรุง และแก้ไขผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งก่อนและหลังส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เคยปฏิบัติงานด้านเลขาโครงการ หรือธุรการโครงการทางวิศวกรรมอย่างน้อย

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโครงการ ( พื้นที่กทม. )

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

สถานะการจ้าง : สัญญาจ้าง

ตัวอย่างสวัสดิการของบริษัทฯ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ (OPD)
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลต่างๆ , ค่าทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (100% เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • ปรับเงินเดือนตามผลประเมิน 1 ครั้ง/ปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ** ตามเงื่นไขบริษัทฯ
 • ค่าวิชาชีพวิศวกร
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (เช่น แต่งงาน,คลอดบุตร ฯลฯ)
 • วันหยุดพักร้อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • กิจกรรมกินเลี้ยงสังสรรค์ฝ่าย 2 ครั้ง/ปี
 • ปาร์ตี้ประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่แบบยิ่งใหญ่สุดๆ
 • ฝึกอบรมภายในองค์กร / สัมมนาฝึกอบรมภายนอก

สนใจสมัครงาน

หรือสมัครงานได้ด้วยตนเอง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า