M&E Design

งานออกแบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

M&E Contruction Management

งานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

Energy Consultant

งานที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและฝึกอบรม

Services

M&E Design

M&E Design

งานออกแบบวิศวกรรม

ระบบประกอบอาคาร

และโรงงานอุตสาหกรรม

Construction Management

Construction Management

งานบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

และโรงงานอุตสาหกรรม

Energy Consultant

Energy Consultant

งานที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และฝึกอบรม

Highlight Projects